ประกวดราคา

ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2567

1) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2) ขอบข่ายของงาน (Terms Reference : TOR)

3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

4) ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2567 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ 2567

1) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2) ขอบข่ายของงาน (Terms Reference : TOR)

3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

4) เกณฑ์การให้คะแนนการสอนครูต่างชาติ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างครูคอมพิวเตอร์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างครูคอมพิวเตอร์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
  • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖  เพิ่มเติม
  • ราคากลาง ปีการศึกษา 2566  เพิ่มเติม
  • ร่างขอบเขตของงาน (Terms Reference : TOR)  เพิ่มเติม

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านเพิ่มเติม