ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างครูคอมพิวเตอร์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างครูคอมพิวเตอร์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
  • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖  เพิ่มเติม
  • ราคากลาง ปีการศึกษา 2566  เพิ่มเติม
  • ร่างขอบเขตของงาน (Terms Reference : TOR)  เพิ่มเติม

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านเพิ่มเติม

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ การศึกษา 2566

ประกาศ!!!! เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศ!!!! เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม

 

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

  1. รายละเอียด ขอบเขตงาน
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
  3. ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ
  4. ประกาศและเอกสารประกวดราคา
  5. เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ