ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ การศึกษา 2566

ประกาศ!!!! เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศ!!!! เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม

 

 

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู
จัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

  1. รายละเอียด ขอบเขตงาน
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
  3. ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ
  4. ประกาศและเอกสารประกวดราคา
  5. เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ