ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู
จัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

  1. รายละเอียด ขอบเขตงาน
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
  3. ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างฯ
  4. ประกาศและเอกสารประกวดราคา
  5. เอกสาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ