กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน(เรียนเสริม) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางวิชาการของนักเรียนได้อย่างเต็มที่

 

มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทำพานในพิธีไหว้ครู 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะนักเรียนทุกระดับชั้นในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ทำพานในพิธีไหว้ครูให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ห้องเรียนละ 300 บาท ณ ลาน P.K.Dome

ประชุมผู้ปกครอง1/2567

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
จัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/AudioVisualAidsPK

 

Math One Back to School

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัท M one marketing ดำเนินการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ Math one back to school โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ จัดตั้งบูทกิจกรรมของทางผู้สนับสนุนโครงการ จำนวน 5 บูท ณ ลาน P.K. Dome และจัดกิจกรรมวิชาการ บรรยาย แนะแนว แนะนำเทคนิค การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการนี้ ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเขตพระโขนง

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มอบหมายให้ นายณัฐนัย มงกุฏวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน นางสาววิวัลยา วิจิตร และนางสาวนวพรรณ อินทรวิเชียร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ สำนักงานเขตพระโขนง

ประชุมครู 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยนายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมครู ตามวาระการประชุมครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวสุภิสรา เสือทอง และนางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพม.กท 2 ซึ่งสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำกับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้ ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการในการรับประเมิน ณ ห้องประชุมเพชรพระโขนง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มอบหมายให้ นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายกฤษณะ วงศ์อินต๊ะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ นายฉัตรชัย ภักดีนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน ณ ห้องประชุมบอลลูมวิภาวดี โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร