Author: นางอิสยาภรณ์ บุญมาก

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สรุปเหรียญรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมการดำเนินงานจัดตั้งชมรมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งชมรมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็ฏและเยาวชนไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตร ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวเดือน : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยนายชญานันท์ รักษาศรีและนายเสกสรรค์ จันทร์แย้มสงค์ ได้อบรมและให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนประกวดดาวเดือนในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการเป็นดาวเดือนที่ดีของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและหาแนวทางจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา “ให้บุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา” ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567