Month: พฤศจิกายน 2022

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์ On-Hand

📣 ประกาศ!!! โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ Onsite โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์ On-Hand ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ให้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4-6

📑 ประกาศเพิ่มเติม https://shorturl.asia/k5lIf

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนสำหรับคุณครู
จัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย