ผู้อำนวยการเข้าพบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ผู้อำนวยการธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ได้รับโอกาสจากสพฐ. ให้เข้าพบท่านทูตยูริ ยาร์วิอะโฮ #ท่านทูตฟินแลนด์ Finland
#ท่านทูต ยูริ ยาร์วิอะโฮ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีงามทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย & ฟินแลนด์
ขอบคุณ สพฐ. ที่ให้โอกาสที่สำคัญยิ่งนี้