โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

คลิปวิดีโอประมวลภาพการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
ในหัวข้อเรื่อง “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)
โดย ผอ.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
และการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษายุคใหม่”
โดย อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย