โครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มอบหมายให้ นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายกฤษณะ วงศ์อินต๊ะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ นายฉัตรชัย ภักดีนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน ณ ห้องประชุมบอลลูมวิภาวดี โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร