เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

 

เชิญชวนนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มพลังบวกทางความคิดสู่ความสำเร็จของชีวิตในอนาคต”