อบรมครูและบุคลากร โครงการจัดตั้งชุมนุมโดรน และเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. โครงการจัดตั้งชุมนุมโดรนและเทคโนโลยีอวกาศในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้จัดอบรมครูและบุคลากรขึ้น

เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจนมีความพร้อม สามารถเปิดหรือจัดกิจกรรมชุมนุมขึ้นในสถานศึกษาได้

ในการนี้นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วย นางอิสยาภรณ์ บุญมาก และนายวัชรพงษ์ ล้วนอุดมศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการอบรม ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ (Charter International School) กรุงเทพมหานคร