ส่งเสริมการออมกับธนาคารออมสิน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ หอประประชุมโรงเรียน โดยจัดขึ้นในคาบประชุมระดับ และเปิดบัญชีให้นักเรียนที่สนใจ ทางธนาคารออมสินมีของรางวัลแจกให้นักเรียนมากมาย