สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระ