ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน”

ให้แก่นิสิตวิชาเทคนิคการศึกษาผู้เรียน ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย