พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256

เชิดชูครูดี มอพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” และขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถศาสตร์ ศรีชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางลดาวัลย์ รวิยะวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ นายกฤษฎิ์บวร ปรีดาเสรีวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” โดยมี นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย