ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวสุภิสรา เสือทอง และนางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพม.กท 2 ซึ่งสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำกับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้ ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการในการรับประเมิน ณ ห้องประชุมเพชรพระโขนง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย