ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • ประกาศ ประกวดราคาเช่าจ้างครูผู้สอนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
  • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖  เพิ่มเติม
  • ราคากลาง ปีการศึกษา 2566  เพิ่มเติม
  • ร่างขอบเขตของงาน (Terms Reference : TOR)  เพิ่มเติม