ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ วันที่ 2 มกราคม 2567 กำหนดให้นักเรียนเรียนตามอัธยาศัย และทำงานตามที่ครูมอบหมาย