ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand

ประกาศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand