ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย