ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย คุณครูวณิชชา รัตนสุวรรณ นำนักเรียนเเผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 5 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนบางกะปิ
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. นายณัชชา รินเพ็ง ม.4/7
2. นางสาวกชพรรณ บัวทอง ม.5/7
3. นางสาวกิตติญาดา วันวินัย ม.5/7
4. นายสุวรรณภูมิ ม.6/6
5. นางสาวกุลธิดา พจนะเเก้ว ม.6/6