การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปี2567

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดให้มีการดำเนินการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ลูก พ.ข.“ สอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่สามารถปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปีการศึกษาใหม่ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน