การอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลร่วมใจรักจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย