การทดสอบห้องเรียนเตรียมศิลปกรรมและเตรียมพละศึกษา ม.4 2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถพิเศษแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม และแผนการเรียนเตรียมพลศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567