การทดสอบห้องเรียนศิลปกรรม ม.1 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนศิลปกรรม การทดสอบครั้งนี้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวนทั้งสิ้น 41 คน โดยแบ่งเป็น สาขาศิลปะ จำนวน 23 คน, สาขาดนตรีไทย จำนวน 7 คน และสาขานาฏศิลป์ จำนวน 11 คน โดยการทดสอบความสามารถพิเศษดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย