https://mobirise.com/

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 

gifted พระโขนงพิทยาลัย 2559

ห้องเรียนพิเศษ
(เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
รับ 36 คน 

จำนวน 1 ห้อง 

รับสมัคร : 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก : 4 มีนาคม 2560
ประกาศผล : 9 มีนาคม 2560
รายงานตัว : 12 มีนาคม 2560
มอบตัว : 19 เมษายน 2560

ห้องเรียนปกติ
รับ 360 คน

จำนวน 9 ห้อง

รับสมัคร : 27-30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก : 8 เมษายน 2560
ประกาศผลและรายงานตัว : 12 เมษายน 2560
มอบตัว : 19 เมษายน 2560

ไฟล์เอกสารและกำหนดการ

ปฏิทินการรับนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียน
และกระบวนการนัดหมายต่างๆ
ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

ประกาศการรับนักเรียน

ประกาศจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เรื่องการรับสมัครนักเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการแจ้งความจำนง
และสมัครเรียนต่อชั้น ม.1  ผ่านระบบ
รับสมัคร Online ปีการศึกษา 2560 
สพม.2

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
จาก สพม.2
สหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สำหรับชั้น ม.1 

ลงสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับ ม.1

ผ่านเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4

ห้องเรียนพิเศษ 36 คน 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

รับสมัคร : 20-24 กมุภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก : 5 มีนาคม 2560
ประกาศผล : 10 มีนาคม 2560
รายงานตัว : 12 มีนาคม 2560
มอบตัว : 19 เมษายน 2560

ห้องเรียนปกติ 360 คน

สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET

รับสมัคร : 27-30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก : 2 เมษายน 2560
ประกาศผลและรานยงานตัว : 6 เมษายน 2560
มอบตัว : 20 เมษายน 2560

แผนการเรียนที่เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

เน้นพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับผู้เรียน สามารถต่อยอด
และเชี่ยวชาญในกลุ่มวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทุกช่วงปิดเทอม 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

สำหรับผู้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิคศาสตร์เน้นหนักในกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา   และผู้เรียนต้องการ พัฒนาศักยภาพสู่กลุ่มงานวิศวะกรรม การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ (เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป)

อังกฤษ - คณิตศาสตร์

สำหรับผู้สนใจทางด้านเส้นทางบรรณารักษ์ และการบริหารธุรกิจ บัญชีงานราชการต่าง ๆ  เน้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

อังกฤษ - จีน,  อังกฤษ - ฝรั่งเศส 
อังกฤษ - ญี่ปุ่น

พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศเฉพาะทาง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสาร งานวรรณกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างแดน  พร้อมมีโอกาสรับทุนสนับสนุนเรียนต่อต่างประเทศ 

อาชีพศึกษา

ปูพื้นฐานการเตรียมตัวไปประกอบอาชีพด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศ การประกอบอาชีพด้วยรายวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาตัวเองก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

อาชีพศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยร่วมกับบริษัท ซีพีออล์ จำกัด ภายใต้โครงการทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนกับการเรียนเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ เซเว่น อีเลฟเว่น หรือบริษัทในเครือ มีโอกาสในการมีงานทำสูงกับบริษัทในเครือชื่อดัง เสริมสร้างประสบการณ์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

ม.1 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด


หลักฐานการรับสมัคร 

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงค์ เพื่อนำไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจำนงค์ไว้
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
 3. หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงความกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2559
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
 6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด
ม.4

คุณสมบัติ


 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด


หลักฐานการรับสมัคร
 

 1. ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร) 
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
 3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงความกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2559
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
 6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

แฟนเพจ Facebook 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

182 ซอยสุขุมวิท 62  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท์  0-2311-51850-2311-1786 ,0-2311-5196 ต่อ 107,112,113

pkcenter2010@gmail.com