กำหนดการรับสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม. 1 (36 คน)

จองระบบออนไลน์ 12-24 กุมภาพันธ์ 2559
รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก 27 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล 5 มีนาคม 2559
รายงานตัว 8 มีนาคม 2559
มอบตัว 9 เมษายน 2559

ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม. 4 (36 คน)

รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2559
สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล 6 มีนาคม 2559
รายงานตัว 8 มีนาคม 2559
มอบตัว 9 เมษายน 2559

ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. 1 (360 คน)

จองระบบออนไลน์ 12-24 มีนาคม 2559
รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559
สอบคัดเลือก 3 เมษายน 2559
ประกาศผลและรายงานตัว 7 เมษายน 2559
มอบตัว 9 เมษายน 2559

ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 (360 คน)

รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559
สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2559
ประกาศผลและรายงานตัว 3 เมษายน 2559
มอบตัว 10 เมษายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด

หลักฐานการรับสมัคร

1) ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนงค์ เพื่อนำไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจำนงค์ไว้
2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
3) หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงความกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด

หลักฐานการรับสมัคร

1) ใบสมัคร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)
2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงความกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
 • โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 • 182 ซอยสุขุมวิท 62
  ถนนสุขุมวิท
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
 • 0-2311-5185
  0-2311-1786
  0-2311-5196
  ต่อ 107,112,113

  pkcenter2010@gmail.com